Privacidade

Francisco González Paz, con enderezo na Rúa do Bierzo nº 5 B, 1ºB C.P. 32004, Ourense e NIF 44.465.954-P, coma responsable de GALICIA ORIXINAL, informa:

Que cumpre coas disposicións da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, “LOPD”), o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo da LOPD e demais normativa vixente en cada intre.

Comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo respecto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos adoptando as medidas de seguridade que impon a lexislación vixente para evitar  a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.

Que os  seus datos serán incorporados nos nosos cartafois, debidamente inscritos ante a AEPD, coa finalidade de posibilitares a adecuada prestación do servizo profesional concertado, a oferta e contratación co cliente dos produtos e servizos, a realización de campañas de publicidade, e o esenrolo de accións comerciais relacionadas cos produtos ou servizos contratados, por calqueira medio de comunicación. Para o mellor cumprimento dos servizos contratados e únicamente para este fin, facilitaránse determinados datos dos Usuarios(nome, enderezo, teléfono, etc.) a empresas colaboradoras coa prestación do servizo como empresas transportistas. O Usuario autoriza expresamente a cesión dos seus datos de carácter persoal para esta finalidade se fora necesario para a correcta xestión do pedido.

O Usuario garantiza que os Datos Persoais facilitados son veraces y se fai responsable de comunicar a éste calqueira modificación nos mesmos. O Usuario ten a posibilidade de exercitar, de acordo co establecido na normativa enriba mencionada, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ben dirixindo un escrito ao responsable do cartafol Francisco González Paz, (Ourense, Rúa do Bierzo nº 5 B, 1ºB C.P. 32004 ), aportando fotocopia do DNI vixente ou documentación equivalente que acredite  a súa identidade igualmente en vigor, ben enviando un correo electrónico a info@galiciaorixinal.com.

 

Atrás