Aviso Legal e Condicins Xerais

TITULARIDADE DO PORTAL “GALICIA ORIXINAL”  E XERALIDADES

“GALICIA ORIXINAL” é unha plataforma web de comercialización on-line de produtos cuxa titularidade corresponde a:
Francisco González Paz
N.I.F:44.465.954-P
Enderezo:Rúa do Bierzo nº 5 B, 1ºB Ourense C.P. 32004
Correo electrónico: info@galiciaorixinal.com

Francisco González Paz, en adiante o Responsable, proporciona información acerca de produtos e servizos, e ofrece a posibilidade da súa adquisición e contratación a traverso do Sitio Web “GALICIA ORIXINAL”. As persoas que queiran navegar por “GALICIA ORIXINAL”, así coma adquirir ou contratar produtos ou servizos deben ter a condición de Usuario, a cal adquírese completando o formulario de rexistro, aceptando as presentes Condicións Xerais de Contratación, as Condicións de Venda e a Política de Privacidade.

As presentes Condicións Xerais de Contratación elaboraronse de conformidade co o establecido na: Lei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a Lei 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, o Real Decreto 1906/1999 polo que  regulase a contratación telefónica ou electrónica, a Lei 26/1984 Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista e  cantas disposicións legales resulten de aplicación neste ámbito.

O Responsable poderá, en calqueira momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións Xerais mediante a publicación de ditas modificacións no Sitio web co fin de que poidan ser coñecidas polos Usuarios. Os Usuarios deberán ler atentamente estas Condicións Xerais de utilización do portal cada vez que accedan ao Sitio Web. En calqueira caso, a aceptación das Condicións Xerais será un paso previo e indispensable á  contratación de calqueira produto ou servizo disponible a traverso de “GALICIA ORIXINAL”.


A. PROPIEDADE  INTELECTUAL E INDUSTRIAL

“GALICIA ORIXINAL” é unha marca rexistrada na Oficina Española de Patentes y Marcas, polo que queda expresamente prohibido calqueira uso do mesmo ou de calqueira signo identificativo semellante, que poida levar a confusión sobre a súa orixe ou  titularidade por terceiros sen previa autorización por escrito do Responsable.

O sitio web www.galiciaorixinal.com é un dominio rexistrado. Este dominio non pode ser utilizado,salvo previa autorización expresa e por escrito do Responsable. Todos os contidos que se mostran no Sitio Web e en especial, deseños, textos, gráficos, logos, iconos, nomes comerciais, marcas, debuxos ou calesqueira outros signos susceptibles de utilización industrial ecomercial están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial do responsable ou de terceiros titulares dos mesmos que  autorizaran debidamente a  súa inclusión no sitio web “GALICIA ORIXINAL”.

En ningún caso entenderase que se concede licencia algunha ou efectúase renuncia, transmisión, cesión total ou parcial de ditos dereitos nin se confire ningún dereito ni n expectativa de dereito e, en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública sobre ditos contidos sen a previa autorización expresa do Responsable ou dos titulares correspondientes.

Non se poderá establecer vínculo ningún a “GALICIA ORIXINAL” dende calqueira outra Web sen o previo e expreso consentimento do Responsable.


B. RESPONSABILIDADE

O Responsable de “GALICIA ORIXINAL” non controla, con carácter xeral, a utilización cos Usuarios fan do Sitio Web. Non se garantiza que os Usuarios empreguen “GALICIA ORIXINAL” de conformidade coa lei, as presentes Condicións Xerais de Contratación, as Condicións de Venda, a moral e boas costumbres xeralmente aceptadas e o orde público, nin tampouco que o fagan de forma dilixente e prudente.

O Responsable de “GALICIA ORIXINAL” non asume responsabilidade algunha derivada, a título enunciativo pero non limitativo:

- Das interrupción, virus informáticos, averías e/ou desconexións no funcionamento operativo deste Sitio Web ou nos aparellos e equipos informáticos dos Usuarios, motivadas por causas alleas a “Galicia Orixinal”, que impidan ou retrasen aa prestación dos servizos ou a navegación polo Sitio Web. O Responsable comprometese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao Usuario para chegar a unha solución rápida e satisfactoria das incidencias que poidan xurdir en “GALICIA ORIXINAL”.

- Do acceso de menores de idade aos contidos incluidos no Sitio Web, sendo responsabilidade dos seus proxenitores ou titores exercer un control axeitado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control do uso de Internet co o obxeto de evitar o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores, así coma o envío de datos personais sen a previa autorización dos seus proxenitores ou  titores.
- Da imposibilidade de dar o Servizo ou permitir o acceso por causas non imputables ao Responsable debidas ao Usuario, a terceiros, ou a supostos de forza maior.
- A pesar de que o Responsable pon o máximo esforzo en garantir a precisión e exactitude no contido do Sitio Web, éste pode conter erros ou inexactitudes. Consecuentemente non se garante a veracidade, a fiabilidade ou a exactitude do seu contido.


C. OBRIGAS DO USUARIO

Con carácter xeral o Usuario obrígase ao cumprimento das presentes Condicións Xerais de Contratación, as Condicións de Venda e a obrar sempre conforme á lei, as boas costumes e as esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada a natureza do servizo do que desfruta, absteniéndose de empregar “GALICIA ORIXINAL” de calqueira forma que poida impedir, danar ou estragar o normal funcionamento do mesmo, os béns ou  dereitos do Responsable, os seus proveedores, o resto de Usuarios ou en xeral de calqueira terceiro.


D. COMUNICACIÓNS

Calqueira comunicación que sexa precisa entre o Responsable de “GALICIA ORIXINAL” e o Usuario, éstos deberán dirixirse ao Responsable mediante correo electrónico a info@galiciaorixinal.com ou ben mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable ao enderezo Rúa do Bierzo nº 5 B, 1ºB Ourense C.P. 32004


E. LEXISLACIÓN APLICABLE E  XURISDICCIÓN COMPETENTE.

As presentes Condicións Xerais rexiránse e interpretaránse de acordo con as Leis de España. No caso de litixio sobre a interpretación, execución ou validez destas condicións xeras de venda, terán competencia os Tribunais de Ourense, renunciando o usuario expresamente a calqueira outro foro que poidera corresponderlle.

 

Atrás